sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Cường
- 0946 178 198

TẤM LÓT CARTON, TẤM SLIPSHEET

Giấy 2 lớp xeo
Giấy 2 lớp xeo
Giấy gói hàng
Giấy gói hàng
Giấy Pelure 103x110cm
Giấy Pelure 103x110cm
Giấy Pelure 103x110cm
Giấy Pelure 103x110cm
Giấy slipsheet 3-5mm
Giấy slipsheet 3-5mm
Giấy slipsheet 3mm
Giấy slipsheet 3mm
Giấy slipsheet 5mm
Giấy slipsheet 5mm
Tấm carton 3-5 lớp
Tấm carton 3-5 lớp
Tấm carton 5 lớp
Tấm carton 5 lớp
Tấm carton 2 lớp xeo
Tấm carton 2 lớp xeo
Tấm carton 3 lớp
Tấm carton 3 lớp
Tấm carton 5 lớp
Tấm carton 5 lớp
Tấm slipsheet 3mm
Tấm slipsheet 3mm
Tấm lót carton 5 lớp 225x250
Tấm lót carton 5 lớp 225x250